Ogólnopolska Konferencja „Prawne, administracyjne i ekonomiczne uwarunkowania działalności lotniczej w Polsce”, 17.04.2013 roku w Muzeum Dyplomacji i Uchodźctwa Polskiego w Bydgoszczy

  • 20/04/2013

Ogólnopolska Konferencja  „Prawne, administracyjne i ekonomiczne uwarunkowania działalności lotniczej w Polsce”, 17.04.2013 roku w Muzeum Dyplomacji i Uchodźctwa Polskiego w Bydgoszczy

Działalność lotnicza w Polsce rozwija się w zawrotnym tempie. W  związku z powyższym, Instytut Prawa, Administracji i Zarządzania  Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy zainspirowany  przemianami na rynku lotniczym zdecydował się zorganizować konferencję naukową poświęconą wskazanej tematyce.
Osoby zainteresowane udziałem w konferencji zaproszono do przedstawiania referatów, bądź komunikatów naukowych. Organizatorzy przewidują wydanie materiałów pokonferencyjnych w postaci recenzowanej monografii.

GŁÓWNE BLOKI TEMATYCZNE KONFERENCJI:
Prawne uwarunkowania działalności lotniczej:
1.) Lotnictwo w prawie międzynarodowym, europejskim i krajowym
2.) Lokalizacja lotnisk
3.) Prawne uwarunkowania eksploatacji lotnisk
4.) Prawne podstawy bezpieczeństwa działalności lotniczej
5.) Odpowiedzialność przewoźnika lotniczego w zakresie przewozu towarów i usług
Administracyjne uwarunkowania działalności lotniczej
1.)  Administracja lotnicza oraz organizacja służb zabezpieczających żeglugę powietrzną
2.) Administracja publiczna a działalność lotnicza
3.) Lotnisko jako czynnik rozwoju regionalnego
4.) Zarządzanie lotniskami
5.) Działalność lotnicza jako element infrastruktury lotniskowej
Ekonomiczne uwarunkowania działalności lotniczej:
1.) Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania działalności lotniczej;
2.) Konkurencja na rynku lotniczym;
3.) Koorelacja sieci portów lotniczych w Polsce i ich wpływ na lokalną strefę ekonomiczną;
4.) Wpływ infrastruktury lotniskowej na rynek nieruchomości
5.) Poprawna eksploatacja lotnisk jako czynnik wpływający na funkcjonowanie portów lotniczych

WYGŁOSZONO NASTĘPUJĄCE  REFERATY:
1.) „Wybrane aspekty funkcjonowania portu lotniczego Lublin jako nowego elementu siatki infrastruktury transportowej w Polsce Wschodniej”
mgr Katarzyna Arabczewska – Matys, Akademia Obrony Narodowej w Warszawie;
2.) „Ilościowe metody lokalizacji portów lotniczych."
mgr inż. Maciej Bieńczak, Politechnika Poznańska;
3.) „Spadek wartości nieruchomości wokół infrastruktury lotniskowej? Czy to nieuniknione?”
mgr Katarzyna Biskup, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy;
4.) „Uwarunkowania środowiskowe lokalizacji i funkcjonowania lotnisk."
dr hab. Zbigniew Bukowski, prof. nadzw., Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy;
5.) „Problematyka prawna związana z udzieleniem koncesji na wykonywanie przewozu lotniczego.”
mgr Marianna Cecylia Dalka – Noga, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu;
6.) „Świadczenie usług obsługi naziemnej na gruncie dyrektywy 96/67/WE oraz projektu rozporządzenia o świadczeniu usług obsługi naziemnej w portach wspólnotowych - analiza prawnoporównawcza."
mgr Katarzyna Jaworek, Uniwersytet Śląski;
7.) „Przemysł lotniczy w Polsce po 90 roku. ”
dr hab. Sławomir Kamosiński, prof. nadzw., Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy;
8.) „EU ETS i lotnictwo”
dr Leszek Karski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie;
9.) „Zmiany w obowiązkowym ubezpieczeniu OC działalności lotniczej. Aspekty prawne a praktyka ubezpieczycieli.”
mgr Kinga Kolasa – Sokołowska, Uniwersytet Warszawski;
10.) „Odpowiedzialność przewoźnika lotniczego.”
dr Anna Konert, Uczelnia Łazarskiego w Warszawie;
11.) „Publiczne inwestycje infrastrukturalne w sferze lotnisk użytku publicznego.”
dr hab., prof. nadzw. Eryk Kosiński, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu;
12.) „Wpływ elastycznego użytkowania przestrzeni powietrznej na działalność lotnictwa cywilnego i wojskowego w Polsce.”
mgr Agnieszka Marika Kosmała, Akademia Obrony Narodowej w Warszawie;
13.) „Bezpieczeństwo lotnictwa cywilnego: ewolucja w polskim prawie na tle porównawczym.”
dr Izabela Kraśnicka, Uniwersytet w Białymstoku;
14.) „Ochrona praw pasażerów linii lotniczych na gruncie prawa europejskiego i międzynarodowego."
mgr Magdalena Majewska, Uniwersytet w Białymstoku;
15.) „Uwarunkowania działalności lotnictwa wojskowego w jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej.”
dr inż. pil. Telesfor Marek Markiewicz, Akademia Obrony Narodowej w Warszawie;
16.) „Doświadczenia praktyczne a prawne aspekty funkcjonowania służb ochrony w kontekście nowelizacji ustawy prawo lotnicze."
dr Olgierd Paszkiewicz, Port Lotniczy Łódź im. W. Reymonta Sp. z o.o.;
17.) „Strategie rozwoju linii lotniczych w warunkach silnej konkurencji.”
dr hab. Adam Radoyskmi, Akademia Obrony Narodowej w Warszawie;
18.) „Przewóz rzeczy - odpowiedzialność przewoźnika."
mgr Paweł Staniszewski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu;
19.) „Kontrola działalności Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego.”
mgr Łukasz Stelmaszczyk, Uniwersytet Łódzki;
20.) „Uwarunkowania formalno - prawne przy zakładaniu lotnisk w Polsce."
mgr Barbara Stefaniuk;
21.) „Obowiązek kontraktowania w lotniczym przewozie osób a cywilnoprawna zasada swobody umów.”
mgr Jakub Sznajder, Uniwersytet Rzeszowski;

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Instytut Prawa, Administracji i Zarządzania,

ul. M. K. Ogińskiego 16, pok. 211, 85-092 Bydgoszcz, tel. 52 32 36 743